1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland.

Ontwikkelingen

De inhoudelijke opgaven in de fysieke leefomgeving zijn divers:

  • Overprogrammering.
  • Herstructurering en transformatie.
  • Klimaatopgaven.
  • Toenemende druk op de ondergrond. Deze opgaven pakken we niet alleen op, maar samen met de partners binnen en buiten de regio. Onze rol verschilt hierbij per opgave. Zo doen we enerzijds pilots en experimenten en anderzijds garanderen we basiskwaliteiten als veiligheid en identiteit. Stad en platteland zijn hierbij geen tegenstelling. Ze dragen elk op hun eigen wijze bij aan de maatschappelijke opgaven in Overijssel.

Actuele opgaven voor 2017 zijn:

  • Herstel van balans op de woningmarkt door impulsen te geven aan (tijdelijke) sociale woningbouw voor de huisvesting van statushouders.
  • Implementatie van de Omgevingswet.
  • De nationale Omgevingsvisie.
  • Het Klimaatakkoord.