Provinciale heffingen

Een belangrijk deel van de provinciale inkomsten bestaat uit heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven, te weten:

  • Provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB).
  • Leges en precario.
  • Grondwaterheffing.

Ontwikkelingen

1. In het coalitieakkoord 2015-2019 staat dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee tot en met 2019 79,9 opcenten.

2. Begin 2016 zijn de nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties herzien. Dit was aanleiding om voor één stortlocatie per 1 januari 2017 weer een heffing in te stellen.

3. Als gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming krijgen we per 1 januari 2017 nieuwe taken erbij. Voor enkele nieuwe taken heffen we vanaf de inwerkingtreding van de Wet leges. De wijzigingen zijn verwerkt in de Belastingverordening Overijssel.

4. De gewichtsaftrek van 125 kg voor hybride personenauto’s komt per 1 januari 2017 te vervallen.  

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De wijzigingen in de Belastingverordening die ingaan per 1 januari 2017 leggen wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voor.