Financiën

In het onderdeel financiële begroting worden de financiën van de provincie Overijssel gepresenteerd en toegelicht. De financiële begroting bestaat uit meerdere onderdelen, te weten:
- Het budgettair perspectief.
- Het meerjarig overzicht van baten en lasten.
- Een overzicht van incidenteel en structureel.
- De balans.
- Een overzicht van reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.
- De personeelsgebonden lasten.

Per onderdeel wordt kort toegelicht wat de functie van dit onderdeel is. Vervolgens wordt het relevante beleidskader toegelicht; dit zijn als het ware de spelregels. Daarna volgt een samenvatting van de relevante cijfers. Dit overzicht bevat de kern van de informatie van dit onderdeel. En als laatste is een totaaloverzicht opgenomen, waar lezers met behulp van de beschikbare filters de informatie naar eigen wens kan analyseren.