Personeelsgebonden lasten

Ontwikkelingen

In het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 is de opdracht gegeven om de structurele formatie te verkleinen van 831 fte (exclusief 15 fte ten laste van OV-bureau, Europaloket en NB-wet) naar 750 fte aan het einde van de Statenperiode (2015). Sinds het Hoofdlijnenakkoord hebben er diverse wijzigingen plaats gevonden die invloed hebben gehad op de formatieontwikkeling, zoals de uitbesteding van activiteiten als de catering en de beveiliging of de transitie van Dienst Landelijk Gebied. Ten opzichte van de Begroting 2016 is er 5 fte toegevoegd als gevolg van de overdracht van de BRZO taken van gemeenten naar provincies. Voor 2017 is het formatieplan 760,5 fte.

Salarissen en personeelsgebonden kosten
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2017 en meerjarig 2018 tot en met 2020.

Jaarrekening 2015

Primitieve begroting 2016

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Salarislasten inclusief sociale lasten

51.422

-55.630

1.355

56.985

57.297

57.299

57.299

57.299

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

4.939

2.242

283

2.525

2.344

2.344

2.344

2.344

Overige gerelateerde personeelskosten

-1.284

0

-108

-108

-108

-108

-108

-108

Subtotaal

55.077

57.872

1.530

59.402

59.533

59.535

59.535

59.535

Reis- en verblijfkosten

802

844

-89

755

756

756

756

756

Onkostenvergoedingen

38

44

0

44

44

44

44

44

Opleiding, studie, cursus, congressen

1.048

950

-8

942

943

940

939

939

Overige kosten

95

231

-141

90

90

90

90

90

Totaal

57.060

59.941

1.292

61.233

61.366

61.365

61.364

61.364

Dit overzicht toont aan dat de salarissen en personeelsgebonden kosten constant zijn voor de komende jaren. Enkel de salariskosten inclusief sociale lasten stijgen licht ten opzichte van de actuele begroting 2016; dit is het effect van indexering.

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

Jaarrekening 2015

Primitieve begroting 2016

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Vergoeding PS-leden

756

803

0

803

803

793

793

793

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

1.049

1.014

0

1.014

917

811

1.081

1.081

Jaarwedde CdK

181

189

0

189

189

189

189

189

Voormalig personeel / seniorenbeleid

884

510

0

510

510

510

510

510

Salaris stagiaires

30

50

0

50

50

50

50

50

Bedrijfshulpverlening

32

52

0

52

52

52

52

52

Totaal

2.932

2.618

0

2.618

2.521

2.405

2.675

2.675

Ook hier weinig fluctuaties over de jaren heen. De daling van de vergoeding voor GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden in 2017 en 2018 is het gevolgd van de beëindiging van de wachtgeldregeling van voormalige GS-leden.