5. Regionale economie

Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid. Drie pijlers vormen het fundament van deze ambitie: (1) een aantrekkelijk vestigingsklimaat, (2) de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en (3) een concurrerend bedrijfsleven. Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

Ontwikkelingen

In 2016 zijn de uitdagingen verwoord in investeringsvoorstellen voor de drie pijlers binnen regionale economie: vestigingsklimaat, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en versterking concurrentievermogen bedrijfsleven. Daarin is het beleidskader voor de komende jaren geschetst. Onze keuzes reflecteren de recente ontwikkelingen in de (inter)nationale economie. Het vestigingsklimaat in Overijssel wint aan kracht door scherpere keuzes in werklocaties en terugdringen van leegstand. Dat is een trend die voor heel Nederland op gaat, maar met name in Twente om aframing vraagt. Tegelijkertijd intensiveren wij de acquisitie-inspanningen om buitenlandse bedrijven naar Overijssel te halen en uitbreidingsinvesteringen mogelijk te maken. De Brexit kan de vestigingskeuzes beïnvloeden van bedrijven en zal in de nabije toekomst ook gevolgen hebben voor de Europese samenwerking tussen landen en regio’s. De opwaartse lijn in de economie zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt verbetert en meer mensen weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Tegelijkertijd neemt het tekort aan technisch ervaren personeel toe. De aansluiting tussen kennis en vaardigheden en de baaninhoud krijgt in de bijgestelde Human Capital agenda extra aandacht. Ten slotte wordt meer focus gegeven aan het verbeteren van het concurrentievermogen van het Overijsselse bedrijfsleven. Dat richt zich op stimulering ondernemerschap in het brede MKB, internationale handelsbevordering met Duitsland als speerpunt en het ontwikkelen van investeringsrijpe business cases. De hightech maakindustrie ontwikkelt zich substantieel en krijgt met de investering in productie- en materiaalonderzoek bij UT, Fraunhofer, TPRC en Saxion een impuls. Die is nodig om de kansen en uitdagingen van de trend naar digitalisering in productie en producten (Smart Industry) met kracht op te pakken.