Bijlage Dynamische beleidsagenda

De bijlage dynamische beleidsagenda maakt inzichtelijke welke investeringen in de provinciale infratructuur er de komende jaren volgen en op welke wijze deze worden gefinancierd. Ook wordt het verloop van de reserve provinciale infrastructuur inzichtelijke gemaakt.

DBA - projecten (exclusief investeringsprojecten KvO)

(x € 1.000)

Bijdrage

provincie

Financiering

Realisatie

Begroot

2016 -

2020

Totaal
kosten

Bijdrage derden

Bijdrage provincie

Totaal
2004 - 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016 - 2020

Verkenningsfase

Planstudiefase

N732 VOC's Lonneker - Losser

1.061

1.061

305

756

756

Planuitwerkingsfase

N034 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe
(excl. € 22,2 mln KvO)

29.461

4.500

24.961

5.248

824

2.285

16.604

0

0

19.713

N331 VOC's Hasselt

9.400

2.275

7.125

710

500

2.730

3.185

0

0

6.415

N348 Raalte-Ommen incl. VOC afslag Lemelerveld

4.500

1.500

3.000

1.203

200

1.597

0

0

0

1.797

Realisatiefase

N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker

5.460

75

5.385

4.469

916

0

0

0

0

916

N343 rondweg Weerselo

13.370

1.515

11.855

3.023

332

1.000

2.500

5.000

0

8.832

Financiële afwikkeling en Nazorg

N331 Zwartsluis - Vollenhove

7.600

376

7.224

6.638

586

586

N740 Traverse Delden

1.025

500

525

525

0

0

N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute

9.641

592

9.049

8.928

121

121

SOP's - Subjectieve onveilige punten

2.378

33

2.345

2.107

238

238

Overig

1.707

0

1.707

1.075

50

582

632

Totalen DBA- overige projecten

85.603

11.366

74.237

34.232

4.522

8.194

22.288

5.000

0

40.005

Dekking projectuitgaven

(x € 1.000)

Realisatie

Begroot

2016 -

2020

2004-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016 - 2020

Reserve Provinciale infrastructuur (2004-2006 Voorziening PVVP)

41.937

3.508

5.909

8.429

5.000

0

22.846

Investeringsbudget Wegen

693

50

0

0

0

0

50

Investeringsbudget KEM

1.210

0

0

0

0

0

0

Investeringsbudget Kracht van Overijssel (tm 2011 DIA)

0

0

0

0

0

0

0

Brede doeluitkering (BDU)

4.176

824

0

0

0

0

824

Doeluitkering N34 (incl. rentetoevoegingen)

32

0

2.285

12.775

0

0

15.060

Overige provinciale middelen (Beheer & Onderhoud en andere eenheden)

4.283

140

0

1.085

0

0

1.225

0

0

0

0

0

0

0

Totaal beschikbaar

52.331

4.522

8.194

22.288

5.000

0

40.005

Reserve provinciale infrastructuur

(x € 1.000)

Realisatie

Begroot

2016 -

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verloop 2016 - 2020

Beginstand -reserve Provinciale infrastructuur

27.035,00

24.097,00

20.839,51

1.781,65

1.891,65

2.006,65

24.097,00

Bij: Rentetoevoegingen

541,00

251,00

237,00

110,00

115,00

120,00

833,00

Bij: Storting

0,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Af: Onttrekkingen*

-3.479,00

-3.508,49

-19.337,86

0,00

0,00

0,00

-22.846,36

Eindstand reserve Provinciale infrastructuur

24.097,00

20.839,51

1.781,65

1.891,65

2.006,65

2.126,65

2.126,65

*) Onttrekkingen 2017 zijn de bijdragen uit de reserve provinciale infrastructuur ter dekking van de projectuitgaven van 2017 tm 2019. In verband met gewijzigde BBV-regelgeving dienen investeringen in de wegen miv 2017 te worden geactiveerd. De bijdragen uit de reserve provinciale infrastructuur 2017 - 2019 zijn gestort in de Algemene FinancieringsReserve (AFR) ter dekking van de afschrijvingen in de komende jaren.