Weerstandsvermogen

De uitvoering van provinciale activiteiten brengt risico's met zich mee. Een actief risicomanagementbeleid helpt bij het beheersen van deze risico's. Uw Staten stellen het risicomanagementbeleid periodiek (eens per 4 jaar) vast. In 2017 stellen uw Staten dit opnieuw vast. Als onderdeel van het beleid zorgen we voor voldoende reserves om de voorziene en onvoorziene risico's met financieel gevolg op te vangen.

Ontwikkelingen

  1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 194,6 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van €  100,5 miljoen levert een ratio op van 1,9. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechter kant.
  1. Met de start van de uitvoering EHS/ontwikkelopgave is er meer duidelijkheid gekomen in welke risico's zich kunnen voordoen binnen dit programma. Zowel de risico's als de risicoreservering zijn meegenomen in de analyse van het weerstandsvermogen. Het programma bevindt zich nu in de planvormingsfase. Het wordt duidelijker welke gronden beschikbaar moeten komen en op welke manier dat zal gebeuren.  Ook de inrichtingsmaatregelen worden steeds concreter. Hiermee samenhangend worden de ramingen voor verwerving en inrichting scherper gemaakt. Ook komt er beter beeld bij de risico's en wordt duidelijker welke risico's al zijn meegenomen in de raming en voor welke risico's nog een aanvullende risicoreservering nodig is.  De benodigde weerstandscapaciteit voor de Ontwikkelopgave EHS is nu vooral gericht op de onzekerheden in de ramingen en zal de komende jaren gaan wijzigen als het programma in de uitvoeringsfase komt.

Beleidskader

In 2013 hebben uw Staten het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2013/873). Wij hebben de uitvoeringsregels vastgesteld in 2014.