3. Vitaal platteland

Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen: Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

Ontwikkelingen

Onze speerpunten zijn in deze collegeperiode:

  • Veelzijdige natuur en landschappen die van betekenis zijn voor mensen.
  • Ruimte voor economische ontwikkeling.
  • Kansen voor ondernemerschap in landbouw en natuur.
  • Behoud van de verscheidenheid van dieren en planten. In 2017 geven wij verder uitvoering aan de PAS. Vrijwel alle beheerplannen zijn dan in uitvoering. Met het uitvoeringsprogramma agro&food 2016 - 2019 geven wij invulling aan onze ambitie om de transitie van deze sector naar duurzaamheid te ondersteunen. In het Natuurpact zijn de decentralisatieafspraken van het natuurbeleid vastgelegd. De evaluatie van het Natuurpact wordt naar verwachting begin 2017 opgeleverd. Onze inzet bij de evaluatie is dat de rol van de provincies behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie voorjaar 2017 haar vervolgstappen naar aanleiding van de zogeheten fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Het maatschappelijk draagvlak voor een strikt op biodiversiteit gericht natuurbeleid staat onder druk (IPO Kompas 2020). Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat inwoners van Overijssel natuur belangrijk vinden. Wij blijven ons inzetten voor meer flexibiliteit in de uitvoeringskaders van de VHR en meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Daarmee willen we de verbinding van natuur met andere opgaven, de betrokkenheid van ondernemers en inwoners en de beleefbaarheid van de natuur vergroten. Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Daarmee wordt de provincie verantwoordelijk voor het natuurbeleid. De benodigde wijzigingen in de Omgevingsverordening om daaraan uitvoering te geven, wordt tijdig ter vaststelling uw Staten voorgelegd. Tegelijkertijd werken wij aan herijking van ons natuurbeleid, in 2016 is gestart met de Groene Tafels. Dit zal vermoedelijk in 2017 leiden tot een nieuwe visie op natuur met onze aanpak op het gebied van soortenbescherming, landschapsbeheer en de betekenis van natuur voor economie en samenleving.