Verbonden partijen

Afhankelijk van de maatschappelijke opgave is het soms gewenst - of noodzakelijk -  om betrokkenheid te organiseren bij de uitvoering van de behartiging ervan. Deze betrokkenheid krijgt vorm door zeggenschap en sturing te organiseren op de vraag ‘hoe’ een opgave wordt behartigd. Op dat moment wegen wij af of we de uitvoering in eigen beheer oppakken dan wel via een verbonden partij.

De keuze voor een verbonden partij is ingegeven vanuit het deskundigheids- en onafhankelijkheidsmotief. Een verbonden partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de behartiging van het specifieke publieke belang. Ook kan een verbonden partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen/willen halen. In de keuze voor een verbonden partij hebben wij de verwachting dat deze - ten opzichte van de provincie - dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit.

Ontwikkelingen

  1. Herontwikkeling ADT - De voormalige luchthaven Twente wordt herontwikkeld tot Technology Base Twente.
  1. HMO onder HFO - In de eerste helft van 2017 zullen wij u vragen in te stemmen met integratie van de HMO in de fondsenstructuur van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel.

Beleidskader

In juli 2016 is de nota Verbonden partijen Overijssel vastgesteld (PS/2015/818).

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) stelt de regels voor bezoldiging in de (semi)publieke sector.

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen.  In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen