Grondbeleid

Het grondbeleid draagt bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen, projecten en programma's en overige ruimtelijke opgaven via de instrumenten  contractvorming, zelfrealisatie en verwerving van grond en vastgoed, vervreemden van grond en vastgoed en tijdelijk beheer (pacht en beheer gebouwen).

Ontwikkelingen

Met het vaststellen van de Nota grondbeleid 2015 zijn verschillende instrumenten toegevoegd aan het brede scenario aan grondbeleidinstrumenten. Hierdoor versterkt de realisatiekracht van ruimtelijke programma's en projecten met een grondopgave.

  1. In 2017 wordt het provinciale grondbezit volledig verantwoord aan de hand van het eigendomsregistratiesysteem van de provincie.
  2. In 2016 is het Agrarische Grondprijs Informatie Systeem (AGRIS) in gebruik genomen wat mede door de inzet van de provincie tot stand is gekomen. Voor 2017 gaat AGRIS intensief gebruikt worden voor de waardebepaling van de gronden.
  3. De vastgestelde bedrijfsverplaatsingsregeling wordt ook in 2017 ingezet om op deze manier ruimte te bieden aan andere bedrijven binnen de ontwikkelopgave EHS/N2000.
  4. In 2017 wordt ca. 170 ha grond verkocht, zowel natuur- als landbouwgrond. De verkoop gebeurt onder andere via onze provinciale website.

Beleidskader

De nota Grondbeleid 2015 (zie PS/2014/1074) geeft de kaders aan voor toepassing van de grondbeleidinstrumenten. Deze zetten we in bij programma's en projecten. Marktconformiteit en het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De provinciale gronden zijn onder te verdelen in rest-, ruil- en projectgronden. De rest- en ruilgronden waarderen we tegen waarde huidige bestemming (in de meeste gevallen landbouwwaarde). De projectgronden waarderen we voor de waarde van de nieuwe functie, te weten natuurwaarde, of boeken we af naar € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur.

Hierdoor is het risicoprofiel van het provinciaal grondbezit beperkt.

Risico's

In 2012 is de Algemene reserve grondzaken (ARG) ingesteld. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met bezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden scheiden we de risico’s van gronden van de financiële huishouding van de overige provinciale taken.

De risico's die aan grondbezit zijn verbonden worden bepaald door de waardedaling van de opstallen en het langer in bezit hebben van moeilijk te verkopen opstallen waardoor de kosten toenemen. Daarnaast is een beperkt risico aanwezig van waardedaling van grond. Een keer per jaar wordt voor het jaarverslag een analyse van het provinciaal grondbezit opgesteld in de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG). De MIG  heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de financiële effecten van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid.

In de MIG wordt de gewenste hoogte van de ARG berekend. Op basis van de MIG is bij de vaststelling van de Jaarrekening 2015 de ARG vastgesteld op € 2,4 miljoen (peildatum 31 december 2015). Hiermee is de omvang van de reserve toereikend om de berekende risico’s af te dekken.