Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inleiding

Het meerjarig overzicht van baten en lasten is een overzicht van kosten (uitgaven) en opbrengsten (inkomsten). Het overzicht laat zien hoe de reeds genomen besluitvorming zich vertaald in de financiële administratie. Om te zien welke budgettaire ruimte er nog is ter dekking van toekomstige besluitvorming, verwijzen wij u naar het budgettair perspectief (>>).De uitgaven worden gepresente ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Naam

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Algemene uitkeringen

85.906

186.000

195.589

172.246

172.472

172.002

Lokale heffingen

103.468

104.500

105.000

105.000

105.000

105.000

Dividend

100.438

56.988

27.804

27.763

23.762

20.186

Saldo financieringsfunctie

37.635

29.184

24.074

21.349

18.005

12.866

Overige algemene dekkingsmiddelen

11.456

2.901

2.100

2.500

2.500

2.500

Definities

- De post 'algemene uitkeringen' bevat de baten die conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het provinciefonds worden toegevoegd.

- De post 'lokale heffingen'bevat de baten die voortkomen uit de ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting. De omvang van deze post is gebaseerd op de tellijsten zoals die door de Belastingdienst zijn gecommuniceerd.

- De post 'dividend' bevat het dividend van de deelnemingen.

- De post 'saldo financieringsfunctie' bevat alle baten (rente) van de uitzettingen. Voor wat betreft de geldleningen met een looptijd < 1 jaar, gaat het om de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Gelet op de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren verwachten wij geen baten uit kortlopende uitzettingen. De geldleningen met een looptijd > 1 jaar betreffen de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen vanaf 2017 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille per ultimo juli 2016 en voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

- Alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en de mutaties op de reserves.

Mutatie reserves