Balans

Inleiding

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermo ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Toelichtingen:

  • De afname in de post immateriële vaste activa is gelegen in de reguliere afschrijvingen op de bij aanschaf van de obligatieportefeuille verworven agio.
  • De toename in de post materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, waar wij tot 2016 de voorkeursvariant volgden waarbij deze investeringen rechtstreeks als last in de exploitatie waren opgenomen.
  •  De toelichtingen op de financiële vaste activa zijn als volgt:
    • Leningen aan deelnemingen: De belangrijkste mutaties bestaan uit de geraamde verstrekkingen aan het Energiefonds Overijssel, de aflossingen op de achtergestelde lening aan Vitens en de aflossing op de bruglening door Enexis in 2019.
    • Overige langlopende leningen: De afnamen in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op de verstrekte leningen.
    • Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier én Overige uitzettingen beide met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: De afname in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op obligaties binnen de obligatieportefeuille

Immateriële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Immateriële vaste activa:

18.353

-52

7.267

11.138

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

18.353

-52

7.267

11.138

- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Materiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen met een economisch nut:

45.014

4.978

5.410

44.582

- Grond en terreinen

- Woonruimten

64

4

60

- Bedrijfsgebouwen

32.960

1.103

2.144

31.919

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

10.872

3.567

3.115

11.324

- Overige materiële vaste activa

1.118

308

147

1.279

Boekwaarde 01-01-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

79.136

50.488

5.263

6.285

118.076

- Grond en terreinen

- Woonruimten

- Bedrijfsgebouwen

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

79.136

50.488

5.263

6.285

118.076

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

- Overige materiële vaste activa

Financiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen / Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2017

Financiële vaste activa:

1.348.987

7.787

199.078

1.157.696

- Kapitaalverstrekkingen aan:

61.414

61.414

> Deelnemingen

61.176

61.176

> Overige verbonden partijen

238

238

- Leningen aan:

261.871

7.560

1.623

267.808

> Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

4.251

60

4.311

> Deelnemingen

256.953

7.500

1.623

262.830

> Overige verbonden partijen

667

667

- Overige langlopende leningen

69.170

227

4.904

64.493

- Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

28.403

28.403

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

106.100

26.000

80.100

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

822.029

166.551

655.478

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Details

Boekwaarde 01-01-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2017

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

366.725

141.977

37.535

471.167

- Vorderingen op openbare lichamen

31.792

31.792

- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

- Overige verstrekte kasgeldleningen

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

309.217

108.950

418.167

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

2.068

2.804

3.429

1.443

- Overige vorderingen

4.488

4.488

- Overige uitzettingen

19.160

30.223

34.106

15.277

Eigen vermogen - Details

Balanswaarde 01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Balanswaarde 31-12-2017

Eigen vermogen / algemene reserves:

726.437

278.563

33.834

971.166

- Algemene risicoreserve

69.586

69.586

- Algemene reserve

47.863

22.263

3.386

66.740

- Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

189.074

17.665

12.266

194.473

- Algemene reserve grondzaken

80.773

6.529

13.505

73.797

- Algemene reserve egalisatie plafond BCF

3.600

2.500

6.100

- Algemene financieringsreserve

335.541

229.606

4.677

560.470

Balanswaarde 01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Balanswaarde 31-12-2017

Eigen vermogen / bestemmingsreserves:

935.324

112.454

400.328

647.450

- Reserve Europese programma’s

26.361

4.000

12.989

17.372

- Reserve reconstructie

-2

-2

- Reserve provinciale infrastructuur

20.840

280

19.338

1.782

- Reserve waterwegen

4.312

194

4.506

- Reserve energiebesparing

942

942

- Reserve herstructurering bedrijventerreinen

9.555

9.555

- Reserve bodemsanering

25.453

9.193

17.157

17.489

- Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

558.539

12.266

284.551

286.254

- Uitvoeringsreserve EHS

238.112

75.250

63.217

250.145

- Reserve risicoreservering RBT

2.600

2.600

- Reserve afrekening pMJP/ILG

9.329

580

8.749

- Reserve Verkeer en Vervoer

39.283

11.271

2.496

48.058

Voorzieningen - Details

Balanswaarde 01-01-2017

Toevoeging

Vrijval

Bestedingen

Afboekingen

Balanswaarde 31-12-2017

Voorzieningen:

117.530

23.455

4.835

19.884

227

116.039

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

114.646

2.015

2.516

227

113.918

Waarvan regulier

32.486

2.015

2.516

31.985

> Voorziening natuurbeleidsplan

1.621

1.565

1.656

1.530

> Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

7.652

450

300

7.802

> Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

18.427

18.427

> Voorziening reorganisatie

4.786

560

4.226

Waarvan gesaldeerd

82.160

227

81.933

> Voorziening lening Stichting WMC

500

500

> Voorziening participatie HMO

27.300

27.300

> Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

103

103

> Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

4.209

227

3.982

> Voorziening lening Warmtenet Hengelo

> Voorziening lening Empyro Hengelo

3.000

3.000

> Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

13.200

13.200

> Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden

5.326

5.326

> Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW

2.527

2.527

> Voorziening lening Sanderink Technology Centre

10.000

10.000

> Voorziening grondbezit

179

179

> Voorziening dubieuze debiteuren

5.064

5.064

> Voorziening revolving fund grondvoorraad

136

136

> Voorziening deelneming HFO

10.616

10.616

- Egalisatievoorzieningen:

2.408

20.577

4.835

16.277

1.873

> Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

2.408

20.577

4.835

16.277

1.873

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:

476

863

1.091

248

> Voorziening besteding grondwaterheffing

476

863

1.091

248

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Details

Balanswaarde 01-01-2017

Vermeerderingen

Aflossingen

Balanswaarde 31-12-2017

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

9

9

- Obligatieleningen

- Onderhandse leningen van:

> Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

> Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

> Binnenlandse bedrijven

> Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

> Overige binnenlandse sectoren

> Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

- Door derden belegde gelden

- Waarborgsommen

9

9

- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

Overlopende passiva - Details

Balanswaarde 01-01-2017

Ontvangen bedragen

Rente

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen

Balanswaarde 31-12-2017

Overlopende passiva:

265.393

650

2.285

263.758

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

238.925

238.925

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

24.798

650

2.285

23.163

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten baste van volgende begrotingsjaren komen

1.670

1.670