Budgettair perspectief

Inleiding

Het budgettair perspectief toont de financiële ruimte voor de komende begrotingsjaren. In het budgettair perspectief wordt de budgettaire ruimte (het bedrag in de kolom AR' / ‘Algemene Reserve’) en de budgettaire ruimte voor specifieke jaarschijven (de kolommen 2017 tot en met 2020) in beeld gebracht.Het budgettair perspectief volgt op het meerjarig overzicht van baten en last ...

Spelregels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid ...

Overzichtstabel

Budgettair perspectief

AR

2017

2018

2019

2020

Beginstand conform Perspectiefnota 2017

18.157

17.070

9.801

18.682

- Mutaties met structureel effect

-9.385

2.301

4.858

4.709

- Mutaties met incidenteel effect

1.782

9.385

2.272

1.290

109

Het budgettair perspectief wordt opgebouwd uit een structureel en een incidenteel component. Deze worden hieronder gepresenteerd.

Budgettair perspectief - structureel

AR

2017

2018

2019

2020

Beginstand structureel budgettair perspectief

40.025

26.446

16.686

7.857

- Mutaties niet beïnvloedbare voorstellen

-9.385

2.301

4.858

4.709

- Mutaties beïnvloedbare voorstellen

Eindstand structureel budgettair perspectief

30.640

28.747

21.544

12.566

Budgettair perspectief - incidenteel

AR

2017

2018

2019

2020

Beginstand incidenteel budgettair perspectief

18.157

-40.025

-9.376

-6.885

10.825

- Mutaties niet beïnvloedbare voorstellen

-44

11.211

2.272

1.290

109

- Mutaties beïnvloedbare voorstellen

Tussenstand incidenteel budgettair perspectief

18.113

-28.814

-7.104

-5.595

10.934

- Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve

1.826

-1.826

Eindstand incidenteel budgettair perspectief

19.939

-30.640

-7.104

-5.595

10.934

Voorstellen